Brandsikkerhed

Vi bor mange samlet på Kollegiegården, og tænker nødvendigvis ikke over, hvordan vores handlinger kan få betydning for de personer, vi bor sammen med. Denne vejledning i brandsikkerhed er til for at give dig et overblik over brandreglerne, mulighederne for at tilkalde hjælp, hvor du kan finde brandslukningsudstyret og hvordan du bruger det.

Det er vigtigt, at alle beboere er ansvarlige overfor hinanden. Det er et fælles ansvar, at brandreglerne bliver overholdt, og at alle gør noget ved det.

Kollegiegården er underlagt strengere regler end almene boliger. Kollegiet befinder sig i samme inddeling som hoteller (kategori 5). Det skyldes det store antal mennesker på meget lidt plads, og at der hele tiden er udskiftning af beboere.

Hvad indebærer det og hvordan påvirker dette kollegiet?

Der må ikke opbevares noget på gangene overhovedet, heller ikke midlertidigt.

Det er ikke tilladt at slukke/tildække flugtvejsskilte, som findes ved alle trapper og udgange.

Mindst én gang om året kommer en brandinspektør fra Københavns Brandvæsens forebyggende afdeling. Hvis reglerne ikke bliver overholdt, udstedes der en bøde, som kan resultere i huslejestigning.

Det forventes at brandreglerne bliver overholdt for din egen og medkollegianers sikkerhed. Hjælp hinanden med at huske på brandreglerne.

Gangkøkkenerne

Der er ved alle gangkøkkener placeret brandslukningsudstyr i form af en brandsprøjte og et brandtæppe. Hertil hænger der ved hvert køkken brandinstrukser med regler og forklaring om, hvordan man skal forholde sig ved brand.

I tilfælde af for meget røg i køkkenet, vil den magnetiske dørpumpe slå fra, døren vil lukke og stoppe spredning af branden. Denne dør må ikke være blokeret.

Gangarealerne (etage 1-7)

På gangene er der placeret røgalarmer i tilfælde af brand. Ved tryk på varslingsanlægget alarmeres alle kollegianere, men ikke brandvæsnet. Derfor skal brandvæsnet alarmeres separat. Dette varslingsanlæg er placeret omkring toiletindgangene, og kan ses nedenfor på billedet. Efter tryk og alarmering forlades bygningen, og alle samles på græsplænen. Yderlig er en brandslange placeret i rengøringsrummet som det også ses på midterste billede nedenfor.

Når den interne varslingsanlæg aktiveres, lyder der en høj hyletone på alle værelserne. Hyletonen kommer fra højtalerne, som sidder i skabet ved siden af døren. Det er strengt forbudt at sætte tyggegummi, tape eller på anden måde blokere for boksens mulighed for at afgive hyletone. Ligeledes skal denne ledning være intakt. I tilfælde af at varslingsboksen ikke fungerer, skal driftslederen kontaktes. Funktionaliteten kontrolleres af driftslederen. Ved hærværk betaler beboeren selv for udskiftning af boksen.

Det er ekstremt vigtigt, at alle døre altid er frie, så de både kan lukkes og åbnes i deres fulde størrelse. Kollegiet risikerer store bøder, hvis dørene ud til gangen ikke lukker i. Det er derfor vigtigt, at dørpumper, som er installeret, er funktionelle. Erstatningskrav kan blive pålagt den pågældende eller gangen.

Det eneste, som må stå på gangene, er de stålskabe, som skal holdes lukket.

Opbevares udstyr på gangene såsom fodtøj, tasker, cykler, kasser, tørrestativer, indkøbsvogne osv. kan dette resultere i bøder. Der må heller ikke stilles noget på skabene. Disse skabe er bevilliget af brandvæsnet, og i tilfælde af misbrug vil disse blive fjernet. På enkelte gange er der monteret et ophæng til støvsugerslangen, som er tilladt ift. brandtilsynet. Gangene skal til enhver tid være helt frie og hylder må ikke sættes op. Det er beboerens eget ansvar at overholde reglerne.

Ligeledes skal trappeopgangene holdes fri, da dette betragtes som en flugtvej. Intet materiel må derfor opbevares her, og advarsler udstedes til den pågældende/gangene ved overtrædelse.

Bliver alarmen aktiveret skal du gøre følgende:

  1. Tag hurtigt tøj og sko på, men lad alle øvrige ting ligge.
  2. LUK døren efter dig, men lås ikke.
  3. Er der røg/ild på gangen skal du søge tilflugt i nærmeste opholdsrum – værelse eller køkkenet.
  4. Bank naboer op og få dem med ud.
  5. Kom hurtigt ud og ned ad trapperne – brug ikke elevatorerne.
  6. Alle samles på græsplænen og afventer yderligere instrukser.
  7. Få overblik over dine køkkenfæller. Stil dig sammen med dit køkken på græsplænen. Har du mistanke om, at der stadig befinder sig nogen inden døre, så giv brandfolkene besked.
  8. Gå ikke ind igen før politi, brandfolk eller driftslederen har meddelt, at alt er i orden. Dette gælder, selv hvis alarmen stoppes.

Hvis det brænder

Mindre brande

Hvis der skulle opstå mindre brand på dit værelse eller køkken, kan du selv gøre rigtig meget for at undgå, at ilden spreder sig. Tag det roligt og dan dig et overblik. Forsøg at slukke ilden uden at sætte din egen sikkerhed på spil. Råb straks efter hjælp og alarmér dine omgivelser

Vand: Bruges til at slukke brande i faste materialer som møbler og tekstiler. Husk at vand aldrig må bruges mod brand i elektriske apparater eller mod brændende væsker eller fedtstoffer.

Brandtæppe: Mindre brande kan slukkes ved at kvæle flammerne med et brandtæppe, en jakke, et fugtigt viskestykke eller lignende. Brandtæpperne hænger ved alle køkkener – træk blot i stropperne og hiv tæppet ud.

Gode råd til at undgå brandulykker:

  • Hold flugtvejene ryddede.
  • Sluk efter dig (stearinlys, cigaretter, varme lamper og elektrisk udstyr).

Hvis flugtvejen er blokeret

Hvis gangen eller trappeopgangene er blokeret med flammer eller røg, skal du søge tilflugt i nærmeste opholdsrum – værelse eller køkken. Luk døren efter dig og udluft evt. røg gennem vinduet. Alarmér brandvæsnet og giv dig til kende i vinduet. Brandvæsnet vil redde indespærrede personer ud gennem vinduerne vha. stiger.