Klager

Før du klager

Hvis du er genereret af en medbeboere er det en god ide, først at tale med dem personligt og forsøge at løse problemet indbyrdes. Det anbefales at undgå kollegiets Facebook forum.

Støjgener

En af de ting der kan opleves generende ved at flytte ind på et kollegium er støjniveauet. Forskellige mennesker har forskellige støjtærskler, og fredag og lørdag aften er der ofte fester, hvor musikken spiller – højt. Men det er også en del af kollegielivet! Ikke desto mindre er det dog vigtigt at vise hensyn, især i eksamensperioderne.

Hvis du virkelig føler dig generet af eksempelvis støj fra en nabo, skal du i første omgang snakke med vedkommende om problemet. Ofte er han/hun ikke selv klar over, at hans/hendes støjniveau er generende. Hjælper dine henvendelser ikke, kan du kontakte beboerrådet mundtligt eller skriftligt. Beboerrådet vil ofte indkalde begge parter til et møde, hvor man snakker om tingene.

Hvad gør jeg ved gener fra fælleslokaler?

I tilfælde af en klage, så skal proceduren “Hvordan klager jeg?” følges. Ved gener fra fælleslokaler, har man følgende muligheder:

  • Hvis det er muligt, kan der rettes personlig henvendelse til de støjende medbeboere. Ved længerevarende gener fra fællesrum, kan beboerrådet kontaktes.
  • Der kan forud for et beboermøde udarbejdes et forslag til ændring af ordensregler vedrørende brug af fælleslokaler.
  • Hvis du er generet af støj fra festlokalerne, skal du følge klageproceduren “Støjgener”. Der kan rettes henvendelse til lejeren via det telefonnummer, der er angivet sammen med deres reservation på hjemmesiden. Der gøres opmærksom på, at hvis det ikke hjælper med venlige henstillinger og det er akut, kan du kontakte politiet.

Hvordan klager jeg

Hvis situationen ikke bliver bedre, kan de generede beboere klage til beboerrådet, der sender en skriftlig advarsel til overtræderen.

  • Det er vigtigt, at du skriver, hvad du klager over, og hvem du vil klage over med tydelig angivelse af navn og adresse. Det er også vigtigt, at du skriver, hvilken dato og på hvilket tidspunkt overtrædelse af ordensreglementet har fundet sted. Husk også at skrive dit eget navn, adresse, dato samt at underskrive klagen.

Mens din sag behandles

Fra beboerrådet modetager klagen og til der rettes henvendelse til overtræderen eller FSB, vil der normalt gå ca. 1 uge efter næste afholdte beboerrådsmøde. Indbringes sagen for FSB, kan sagsbehandlingen væsentligt forøges, før der findes en afgørelse. Fortsætter overtrædelsen af husordenen i denne periode, er det en god idé, at du giver beboerrådet skriftligt besked, så det kan fremlægges, at der ikke er sket nogen ændring i overtræderens adfærd.

Beboerrådet er selvfølgelig interesseret i, at du føler dig tryg i din bolig.  Udover den lovmæssige klageprocedure, som beboerrådet er nødt til at følge, så hjælpes der gerne med at finde en løsning på problemet i samråd med dig og overtræderen.

Oprydning i køkkenet

Køkkenet er en del af lejemålet, og manglende oprydning og rengøring er
derfor at regne som misligholdelse af lejemålet. Klageproceduren er tilsvarende til proceduren for støjgener.

Manglende betaling til køkkenkassen

Nogle køkkener har en fælles køkkenkasse, hvorfra der kan købes krydderier, løg, olie mm. Hvis køkkenkassen har betalt for indkøb, er det kun medlemmer af køkkenkassen, der har ret til at bruge disse ting. Hvis en beboer ikke betaler til køkkenkassen og alligevel bruger af køkkenkassens ejendele, betragtes det som tyveri og kan anmeldes til politiet.

Tyveri af madvarer

Kan anmeldes til politiet.