Beboerdemokrati

Reglerne for beboerdemokratiet er fastlagt af Bekendtgørelse om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte (lovbekendtgørelse nr. 666).

Bilag til beboermøde d. 29/03-2017

Dagsorden – Dagsorden til beboermøde d. 29. marts 2017
Bilag – Ændringer af Husorden

Beboerrådet

 1. Retningslinjer for beboerrådets arbejde er fastlagt i henhold bekendtgørelse nr. 666 om organisation af ungdomsboliger, der er opført med offentlig støtte. Udover de regler, der er konkretiseret nedenfor, henvises til denne bekendtgørelse i øvrigt.
 2. Der er op til 11 medlemmer af beboerrådet, og dertil kan der være 11 personlige suppleanter. Disse er valgt på en generalforsamling, dog skal der altid være et ulige antal. Man vælges for en toårig periode fra 1. november til 31. oktober. Hvis man ikke ønsker at sidde sin periode ud eller fraflytter kollegiet, overtager den valgtes personlige suppleant, der kan sidde perioden ud. Genvalg kan finde sted.
 3. Beboerrådet kan selv fastsætte en forretningsorden under iagttagelse af gældende love og bestemmelser vedrørerende beboerrådet.
 4. Beboerrådet er pligtig til at repræsentere kollegianerne i kollegiets bestyrelse. Beboerrådet har ret til at indstille to medlemmer til bestyrelsen.
 5. Beboerrådets møder er lukkede og indkaldes efter behov. Stemmeret på disse møder har kun beboerrådets medlemmer, eller disses suppleanter, hvis beboerrådsmedlemmerne ikke er til stede.
 6. Beboerrådet er kun beslutningsdygtigt såfremt mindst 2/3 af medlemmerne eller disses suppleanter er til stede.
 7. Sager vedrørende personlige forhold og klager skal behandles for lukkede døre. Når en sag er afgjort skal beboerrådet offentliggøre sin afgørelse under skyldig hensyntagen til sagens parter.
 8. Dagsordensforslag til møderne kan indleveres af alle til sekretæren.
 9. Beboerrådet disponerer fuldt over Beboerrådets kasse og bankkonti. Beboerrådet kan give fuldmagt til at enkelte beboere kan disponere over en eller flere af beboerrådets konti. Mindst 2/3 af beboerrådsmedlemmer skal godkende og underskrive fuldmagten.

Beboermødet

 1. Beboermødet afholdes hvert år i oktober måned. Der skal indkaldes til beboermøde med
  minimum otte dages varsel. Alle beboere skal samtidig modtage årsregnskabet i form af
  hovedtal for årets drift og status samt driftbudgettets hovedtal for det kommende år.
  Bestyrelsen indkaldes også skriftligt.
 2. Alle kollegiets beboere kan deltage og har stemmeret. Alle kan stille forslag til dagsordenen.
  Disse skal dog være sekretæren i hænde senest fem dage før beboermødet.
 3. Beboermødet er beslutningsdygtig på grundlag af almindeligt stemmeflertal blandt de tilstedeværende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 4. Beboermøde kan vælge at sende et forslag ud til urafstemning blandt alle kollegiets beboere.
  Når et forslag har været til urafstemning, kan der først afholdes ny urafstemning om det samme forslag efter afholdelse af et nyt beboermøde..
 5. Valg til beboerrådet foregår ved skriftlig afstemning, såfremt der opstilles flere kandidater end der er ledige mandater. Hver beboer har en stemme. Valg af suppleanter foregår efter samme retningslinier.
 6. Dagsordenen til beboermødet skal indeholde følgende punkter:
  • Beboerrådets årsberetning ved formanden.
  • Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskaber for den selvejende institution
   Kollegiegården (herunder beboerrådets kasse, Tarmen og Festudvalget)
  • Valg af medlemmer til beboerrådet, hvis valgperioden for disse er udløbet
  • Valg af medlemmer til beboerrådet, hvis disse er udtrådt af beboerrådet før
   valgperioden er udløbet
  • Valg af suppleanter til beboerrådet, hvis valgperioden for disse er udløbet
  • Valg af suppleanter til beboerrådet, hvis disse er udtrådt af beboerrådet før
   valgperioden er udløbet
  • Valg af formand for beboerrådet (vælges blandt beboerrådsmedlemmerne)
  • Indstilling af bestyrelsesmedlemmer, hvis valgperioden er udløbet
  • Indstilling af suppleanter for bestyrelsesmedlemmerne, hvis valgperioden er udløbet
  • Valg af revisor
  • Evt. vedtagelse af ny husorden
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt.

Ekstraordinært beboermøde

Et ekstraordinært beboermøde kan kun forekomme hvis:

 1. Beboerrådet finder anledning hertil, eller
 2. Minimum 1/4 af beboerne ønsker et bestemt forslag behandlet, eller
 3. Det er besluttet på et tidligere beboermøde, eller
 4. Bestyrelsen ønsker det.