Husorden

Hvis en beboer ikke overholder husordenen kan du bruge vores Klageprocedure.

Der findes forskellige andre mindre regelsæt på siden f.eks. for Tarmen, Endetarmen, Musikrum etc. Disse regler findes på de relevante sider.

Dagsorden + bilag til beboermøde 25-10-17

Den nye husorden (Gældende fra d. 29. marts 2017).

De vigtigste regler på Kollegiegården

 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere.
  Herunder skal det understreges, at almindelige love og regler selvfølgelig også gælder på kollegiet.
 2. Støjende adfærd i forbindelse med fester, havearrangementer osv. må ikke finde sted efter kl 23.00 i hverdagene og klokken 05:00 op til lørdage, søndage og helligdage. Beboerrådet kan give dispensation i hverdage frem til klokken 00:00. Der må alle dage ikke afspilles musik fra anlæg på udearealer efter kl. 23:00. Der kan søges dispensation for dette ved at skrive til beboerrådet. OBS. Reglerne er også gældende i ferieperioder.
 3. Enhver beboer er erstatningspligtig for den skade, vedkommende eller dennes gæster forvolder ved uforsvarlig adfærd. I grove tilfælde vil beboeren kunne opsiges fra sit lejemål.
 4. Brug af boremaskine og andet larmende værktøj må kun ske i følgende tidsrum: Mandag-fredag kl. 10.00-20.00 og lørdag kl. 10.00-18.00. På søndage og helligdage må der ikke bores.
 5. Brandveje skal holdes fri til alle tider. Cykler, barnevogne m.m. må ikke stilles i trappeopgangene. Ligeledes må intet placeres eller opbevares på værelsesgangene, f.eks. vasketøjsstativer, sko, stole, osv. Inspektørerne har beføjelse til at fjerne beboernes effekter, såfremt dette ikke overholdes.
 6. Det er ikke tilladt at holde husdyr.
 7. Opklæbning af plakater, opslag og lignende må kun foretages af beboere på de dertil indrettede opslagstavler.
 8. Affaldsskakten må kun benyttes til køkkenaffald. Alt andet affald som pap, lyspærer, aviser, batterier og andre skarpe eller skadelige ting skal afleveres til affaldssortering i gangen under lejlighedsfløjen. Glas skal afleveres i genbrugscontainere.
 9. Køkkenet er en del af lejemålet. Manglende oprydning og rengøring er derfor at regne som misligholdelse af lejemålet.
 10. Fællesarealer såsom have og tagterrasse skal altid efterlades i ryddelig stand. Overtrædelse af dette ligestilles med misligholdelse af lejemål, som kan føre til opsigelse.
 11. Der må ikke ryges på indendørs fællesområder. Pr. 24-10-17 er det vedtaget at der ikke må ryges på værelset og lejlighed for ny indflytter
 12. Udendørs antenner og lignende må ikke opsættes.

Vaskeri

 1. Vaskeriet må kun benyttes af kollegiets beboere, og kan benyttes i tidsrummet 07:00-22:00.
 2. Den der kommer først ned med sit tøj, har ret til den første ledige maskine.
 3. Vasketøjet kan “stå i kø” således, at man kan forlade vaskekælderen uden at fortabe sig retten til den første ledige maskine. Den første ledige maskine er den/de maskiner, man star i kø ved. Er man der ikke når maskinen er færdig med at vaske, har man mistet sin tur.
 4. Hvis man har tøj i maskinen, har man ret til at benytte den igen. Dette gælder indtil man har vasket færdig, også selvom andre står i kø.
 5. Det er ikke tilladt at bruge klor eller farve i maskinerne.

Græsplænen

 1. Boldspil er tilladt hvis plænen er tør og spillet ikke er til gene.
 2. Inspektøren kan udstede spilleforbud på plænen.
 3. Der må ikke bruges fodboldstøvler med knopper.

Computernetværk

 1. Det er ikke tilladt at benytte netværket og dets fælles faciliteter på en sådan måde, at andre brugere generes eller den daglige drift forstyrres.
 2. Nettet må kun benyttes af Kollegiegårdens beboere og besøgende.
 3. Beboerne må ikke uden beboerrådets tilladelse benytte netværket til kommercielle formål.
 4. Brugeren er selv ansvarlig for eventuelle skader på hardware eller tab af data, der måtte ske ved brug af netværket.
 5. Netudvalget har til enhver tid lov til at overvåge netværkstrafikken.
 6. Netudvalget kan ved overtrædelse af ovenstående retningslinier eller gældende lov skride ind med sanktioner i form af advarsler, udelukkelse eller karantæne fra nettet.
 7. Netudvalgets beslutninger kan indbringes for beboerrådet.

Opbevaring af motorcykler

 1. Opbevaringen må ske i perioden 1. november – 1. april.
 2. Inspektøren anviser opbevaringsrum og har ret til afvise motorcykler ved pladsmangel.
 3. Gulvet under motorcyklerne skal strøs/dækkes med fugtabsorberende materiale. Dette skal fjernes igen d. 1. april.
 4. Maksimalt én motorcykel per beboer kan opbevares.
 5. Motorcyklen skal mærkes med navn og værelsesnummer.
 6. Motorcyklen skal tømmes for benzin.
 7. Rummet må ikke bruges som værksted.

Andre regler