Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 19. august 2003

 

Til stede: Christian 306, Frederik 308, Anne 704, Esther 8, 1. tv, Jesper 8, 2. th., Berit 8, 2. th. og Rasmus 10, 5. th. Gæst: Anders 301.

 

1. Valg af dirigent - Frederik blev valgt.

 

2. Godkendelse af dagsorden - Dagsordenen blev lettere tilrettet.

 

3. Godkendelse af sidste mødes referat - Referatet blev godkendt.

 

4. Meddelelser

6.Y har på køkken og gang fået et flot nyt lyst gulv. Prisen var 43.000 kr. Vi arbejder på løbende at få skiftet gulvene ud på alle gange.

Solbakkens Kollegium har været på besøg og set vores telefonsystem. Det var et hyggeligt møde, også med hensyn til deling af erfaringer omkring renovering og drift.

 

5. Ansøgninger

5.1 Skiltning ved motorcykler - Der er indkommet en ansøgning om bedre skiltning omkring motorcykelparkeringen. Denne ansøgning blev imødekommet positivt. Der vil blive opsat tydeligere skiltning i den kommende tid. Det pointeres at der ikke må parkeres cykler hvor der er afsat plads til motorcykler. (Ikke specielt overraskende vel?)

5.2 Ny mailserver - Netudvalget har ansøgt om 8000 kr. til en ny mailserver. Den nuværende er fra 1994 og har efterhånden svært ved at klare arbejdet med både virusscanning og spam-filter. Beboerrådet godkendte ansøgningen.

5.3 Netudvalgets møder. Det nye netudvalg ansøgte om økonomisk støtte til møder. Dette blev godkendt.

5.4 Forlænget fremleje – Et par har ansøgt om at forlænge fremlejeperioden af en lejlighed til 10 måneder. Dette blev godkendt.

 

6. Revolution af Beboerrådet! - Efter oplæg fra Berit diskuterede vi ideer og holdninger til kollegiets drift, udvalg og organisering. Ideer der kom op, var bl.a. at lave en kollegieavis, lave stormøder blandt udvalg, informationsmøder for alle, hvem har det fedeste køkken-konkurrence... Nogle ideer summer videre, men Esther, Anne og Berit arbejder videre med køkken-konkurrencen! Festudvalget kontaktes desuden om en kommende julefest. Vi opfordre desuden alle kollegianere med ideer til tiltag om at søge penge og støtte ved at kontakte en fra beboerrådet eller sende en mail til beboerraad@kollegiegaarden.dk.

 

7. Oprettelse af gæsteværelse - En beboer har bedt os vurdere muligheden for oprettelse af et gæsteværelse. Grundet boligmangel, administration og plads går vi ikke videre med denne sag!

 

8. Telefonsystemet - Der er kommet et mindre underskud på vores teleregnskab. Beboerrådet har vedtaget at vores priser i systemet justeres, så de bliver identiske med de almindelige priser hos TDC.

 

9. Festudvalgets regnskab - Det går bedre med festudvalgets økonomi, der er nu en kassebeholdning og et sprutlager til kommende fester. Vi håber det forsætter.

 

10. Nyt netudvalg - Der er kommet et nyt netudvalg på otte personer, der har delt ansvarsområdet ud og arbejder på at forbedre vores netværk.

 

11. Kvaliteten af internetforbindelsen – Flere beboere uformelt spurt hvorfor trafikken ud af huset er langsom. I sommerens løb har Jesper optimeret vores forbindelse ved at prioriterer forskellige typer trafik. Mail og internet har nu højere prioritet end fx diverse fildelingstjenester.

 

12. Papir i kopirummet - Der bliver stjålet papir! MEGET papir fra kopirummet. Det er pt. i et omfang der er urimeligt for alle. Stop det nu, inden vi lukker for papir og gratis print. Sekretæren laver et opslag til kopirummet.

 

13. Nedsættelse af renoveringsudvalg - Mette "Spætte" 10, 1. th. og Britta 622 har på opfordring indtrådt i et nyt renoveringsudvalg, der skal arbejdet sammen med FSB om den kommende renoverings sag. Hvis der er andre interesserede i at påvirke dette projekt, kan man henvende sig til Jesper.

 

14. Fremleje reglerne - Reglerne blev justeret sådan at man nu maksimalt må fremleje sit værelse i 6 måneder pr. år. Det blev præciseret at fremlejekonkraten skal opbevares af fremlejerepræsentanten før den er gyldig. Desuden tilføjes at man ikke kan fremleje så længe man flytter til en adresse i København. De gældende regler kan altid ses på hjemmesiden - www.kollegiegaarden.dk, under intern flytning.

 

15. Seminar for medlemmerne af beboerrådet - FSB holder seminar den 7. oktober 2003 kl. ca. 17.30. for medlemmer af bestyrelsen og beboerrådet. Alle opfordres til at deltage.

 

16. Eventuelt – Intet.

 

 

På vegne af beboerrådet

Rasmus 10, 5. th. (lok. 370)