Referat af Beboerrådsmøde torsdag d. 2. maj 2002

 

Tilstede: Niels 214, Christian 306, Esther 313, Jens 620, Anne 704, Jon 707 og Rasmus 201

 

Den tilrettede dagsorden var:

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Godkendelse af sidste mødes referat (25.03.2002)

4.   Meddelelser

5.   Ansøgninger

      5.1. Ghettoblaster til musikrummet

      5.2. Diverse til poolrummet

6.   Lokalnettet

7.   Skrammel i trappeopgangene

8.   Kollegiets pengekasser

9.   Personsag

10. Eventuelt

 

ad. 1. Valg af dirigent – Christian blev overraskende valgt!

 

ad. 2. Godkendelse af dagsorden - Kollegiets pengekasser blev tilføjet som punkt 8.

 

ad. 3. Godkendelse af sidste mødes referat – Referatet blev godkendt og samtidig blev det til en lille ekskursion hvor vi inspicerede det nymalede poolrum. Dirigenten måtte ved bordfodboldbordet opfordres til at genoptage møde, og dermed stoppe den igangværende kamp som netop var indledt mod en af suppleanterne.

 

ad 4. Meddelelser – Der har været bestyrelsesmøde, hvor budgettet blev godkendt. Desuden var der kommet ”Grønt regnskab”. Vi ligger i midten i forhold til de andre kollegier. Regnskabet vurderer bl.a. vores forbrug af varme, el, vand og CO2. (Formanden bemærkede at nu hvor vi talte om CO2, så er det en skrøne at regnskoven er jordens lunge.) Forbruget er i det temperaturregulerederegnskab steget med følgende: 3 % på varmeforbruget, 3 % på vandforbruget og 4 % på elforbruget. Vi kan spare husleje hvis vi sammen ændre på dette!

     Torsdag den 20. juni kl. 20.00 afholder FSB bestyrelsesseminar hvor beboerrådet også er velkommen.

     Vores tekniker fra FSB har meddelt af hvis kommunen behandler renoveringssagen som planlagt så starter projektet så småt i 2. kvartal 2002 med en tilstandsvurdering. Hvis alt går som det skal vil renoveringen startet i 3. kvartal 2003 og være færdig i 3. kvartal 2004. Renoveringssagen handler kort fortalt om at vi skal have lavet et større renoverende arbejde på bygningen og dette skal der først søges midler til hos kommunen som pt. behandler sagen. Kontakt beboerrådet for mere konkret information.

     Jon er i gang med at udvikle et brugerstyringsprogram, som vil lette tilføjelsen og vedligeholdelsen af brugerdatabasen på vores computernetværk/internet. Netudvalget melder tilbage til beboerrådet inden større administrative tiltag bliver taget.

     Den tidligere beboer - Christian 702 er flyttet, man er pt. stadig kontaktperson for Kollegiegårdens Boldklub (KGB) - Anne undersøger i hvor stor udstrækning KGB benyttes af beboere på selve kollegiet og vi følger op på dette på næste møde.

 

ad. 5.1 Ansøgning om ghettoblaster til musikrummet – Der var kommet en ansøgning fra en bruger af musikrummet om indkøb af ghettoblaster til 2500 kr., som skal bruges til afspilning af CDer i forbindelse med øvning. Da ansøgningen var fra en enkelt bruger, henstiller beboerrådet at brugerne af musikrummet samles og diskuterer om der er et reelt behov for en ghettoblaster. Christian kontakter Vibeke som er musikrumsansvarlig.

 

ad. 5.2 Ansøgning om diverse til poolrummet – Christian Hellem som er poolrumsansvarlig har ansøgt om penge til nyt betræk til poolbordet, nye køer, toppe, bordfodboldbolde og kridt. I alt beløber det sig til et sted mellem 3000 – 4000 kr. Beboerrådet godkendte ansøgningen. Jens kontakter Christian Hellem omkring det praktiske med økonomien.

     Desuden var der fra Christian Hellem en opfordring om at købe en ny kondicykel til motionsrummet. Jon snakker sammen med Christian Hellem med den motionsrumsansvarlige (Thomas) om en konkret ansøgning. Beboerrådet er positivt stemt overfor en sådan ansøgning.

 

ad. 6. Lokalnettet - Det har været et festopslag hængt op rundt på kollegiet. På selve opslaget var der omtalt diverse omkring deling af film på lokalnetværket. Vi henstiller til at man ikke omtaler eller udfører den slags ulovligheder. Netudvalget og Beboerrådet har undersøgt den konkrete sag, og har fundet forholdene i orden, men pointerer at man ved deling af ulovligheder kan miste retten til brug af lokalnettet.

 

ad. 7. Skrammel i trappeopgangene - Der er for meget skrammen i trappeopgangene, specielt uden for 4.Y. Dette bør fjernes omgående. Desuden henstiller vi til at gangene holdes fri, da det gælder brandsikkerheden. Stort affald (møbler, cykler, computere mm.) skal bæres ned i kælderen, hvorefter inspektøren fjerne det.

 

ad. 8. Kollegiets pengekasser - Jens har lavet et regelsæt angående styrelse af kollegiets “cigar-penge-kasser”. Dette regelsæt skal følges af alle som har med kollegiet penge at gøre. Jens deler dette nye regelsæt rundt til de konkrete personer.

 

ad. 9. Personsager - Vi har behandlet en personsag.

 

ad 10. Eventuelt - Der blev underskrevet diverse formelle papirer.

     Igen har der blevet kastet wc-papir ud på træerne. Vi ved at det er en/evt. flere gamle beboere som har fået denne vane at kaste wc-papir ud fra 5Y når de er på besøg. Rasmus kontakter den nuværende beboer og informere om at han skal styre sine gæster.

     Der kom en forespørgsel omkring filmudvalgets kommende arrangementer eller mangel på samme. Udvalget har netop hold møde så beboerrådet håber på at det dyrt indkøbte udstyr, snart kan blive brugt til glæde for kollegiets beboere.

     Nanna 217 lader sig meddele at hun ønsker at kollegiet skal lave et forsøg på hende værelse:  Nemlig at opstille et spabad! Vi anser dette for usandsynlig, men henstiller til at Nanna laver en skriftlig ansøgning hvis hun forsat mener at projektet har relevans. Hvis man selv betaler et spabad og sætte op må man vist godt have det, bare det kan fjernes igen, meedeen skulle vi ikke sammen spare på stømmen?

 

Mødet sluttede i god stemning og semiorden kl. 22.05.

 

 

På Beboerrådets vegne

Rasmus 201