Referat af Beboerrådsmøde mandag d. 25. marts 2002

 

Tilstede: Christian 306, Esther 313, Jens 620, Jesper 703, Anne 704, Jon 707, Jacob 10 6th og Rasmus 201.

 

Den tilrettede dagsorden var:

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Godkendelse af sidste mødes referat (21.02.2002)

4.   Meddelelser

5.   Renoveringssagen

6.   Retningslinier for udvalgsregnskab

7.   Venteliste til lejlighederne

8.   Handicapsag

9.   Budget

10.     Malerkonto

11.     Internetsagen

12.     Eventuelt

 

ad. 1. Valg af dirigent – Christian blev valg

 

ad. 2. Godkendelse af dagsorden – Punkterne 10 og 11 blev tilføjet, eventuelt rykkede til pk. 12.

 

ad. 3. Godkendelse af sidste mødes referat (21.02.2002) – Malene 202 har bemærket at der sidst stod at overskuddet for Jubilæumsfesten var 2000 kr. Da ølregnskabet ikke er gjort helt op, er tallet ikke sikkert.

 

ad. 4. Meddelelser – Der er bestyrelsesmøde d. 18. april 2002, dagsordenen er primært budgettet. Poolrummet er blevet malet, det har kostet 20.000 kr. Der er nedsat et renovationsudvalg med hensyn til organisering af kollegiets affaldssortering.

 

ad 5. Renoveringssagen – Ansøgningen er genindsendt til kommunen, så vi afventer svar derfra.

 

ad 6. Retningslinier for udvalgsregnskab – Grundet lidt rod i regnskabskasserne havde Niels 214, som følge af sidste mødes debat om udvalgsregnskaber fremsendt et forslag med retningslinier til hvordan man skal bogfører indtægter og udgifter. Vi gennemgik forslaget, og havde en enkelt tilføjelser, nemlig at KGBs kasse skulle med. Jens skriver på baggrund af retningslinierne en vejledning som vedlægges ny indkøbte regnskabsbøger. Vi håber at der for fremtiden vil være mere styr på kasserne.

 

ad. 7. Venteliste til lejlighederne - På baggrund af en forespørgsel fra en beboer fik vi præciseret praksisen for interne flytninger; man kan ved henvendelse til CIU-repræsentanten blive skrevet op til en lejlighed. Man kommer derefter på en venteliste. Det skal bemærkes at når man bliver tilbudt intern flytning, så sker det ofte med meget kort varsel, nogle gange ganske få dage.

 

ad. 8. Handicapsag - En ikke-beboer fra nabolaget har søgt om at få en af vores parkeringspladser lavet om til handicapplads. Dette ville betyde et permanent afkald på den plads og det ønskede Beboerrådet ikke.

 

ad. 9. Budget – Der er en huslejestigning på 1%. Stigningen for værelserne er ca. 17 kr. pr. måned, en typisk lejlighed ca. 40 kr. pr. måneden. I forhold til inflationen svarer det til en huslejesænkning. Der er desuden blevet afsat 20.000 til en stor fest.

 

ad. 10. Malekonto – ”Malekontoen” er nede på 10.000 kr. Vi overfører beløbet til næste år.

En kunstner fra lejlighederne har tilbudt at male “Pejsen” i poolrummet mod dækning af maleudgifter. Dette blev godkendt. Formanden som er kunstinteresseret er spændt på resultatet.

 

ad. 11. Internetsagen - Jesper trækker sig fra rollen som tovholder på Internetsagen (der går ud på at forbinde Kollegiegården med Universitetets net) Christian Hellem bliver ny tovholder mellem os,  Rigshospitalets Kollegium, Københavns Universitet og entreprenøren. Netudvalget opfordres til at overveje hvordan man laver en “Skift-Internetinstillings-operation”.

 

ad. 12. Eventuelt - Beboerrådet er ikke helt tilfreds med renovationen af elevatorerne. Det er utilfredsstillende at de har haft “down-time” i ca. 14 dage. Jon skriver et pænt brev til OTIS elevator.

Der er afsat 20.000 kr. til en stor fest fælles for hele kollegiet. Rasmus orienterer festudvalget.

 

Mødet sluttede i god ro og orden, og med en skarp kontrast mellem et mindre pro-kommunistisk oplæg og kommercielle Coca Colaer og Tuborg øl.

 

 

På Beboerrådets vegne

Rasmus 201