Referat af Beboerrådsmøde torsdag d. 21. februar 2002

 

Tilstede: Niels 214, Christian 306, Esther 313, Jens 620, Jacob 10 6th og Rasmus 201.

 

Den tilrettede dagsorden var:

1.   Valg af dirigent

2.   Godkendelse af dagsorden

3.   Godkendelse af sidste mødes referat (27.11.2001)

4.   Meddelelser

5.   Nedsættelse af renoveringsudvalg

6.   Regnskab for jubilæumsfesten

      6.1 Godkendelse af regnskab for Kollegianerforeningen

7.   Status på igangværende arbejde

      7.1. Læsesal

      7.2. Hjemmeside

8.   Rengøring i sommerferien

9.   Fremlejesag

10. Skrammel på gangene

11. Rengøring af motionsrum

12. Eventuelt

 

1. Valg af dirigent - Christian blev som sædvanligt valgt.

 

2. Godkendelse af dagsorden – Punkterne 6.1, 10 og 11 blev tilføjet.

 

3. Godkendelse af sidste mødes referat (27.11.2001) – FSB mente at vores sidste referat var for progressivt i forhold til renoveringssagen, det blev rettet til en mere neutral formulering. Ellers var der ingen bemærkninger til dette punkt.

 

4. Meddelelser – Der er budgetmøde 14. marts 2002 og Miljøsorteringsmøde 15. marts 2002 kl.8.00.

     Vi har fået nye Tarmbosser til udlejning af Tarmen, det er Lene 304 og Jacob 317. Beboerrådet

ønsker dem tillykke med jobbet og siger samtidig tak til de afgående Malene 202 og Matilde 210.

     FSB ønskede et datoforslag til et el-eftersyn, beboerrådet har ingen specielle ønsker, blot det bliver en hverdag efter kl. 9.00.

     Der er kommet en ekstern indflytning i lejlighederne. Det skyldes en ekstern fejl som Beboerrådet acceptere men principielt er imod.

 

5. Nedsættelse af renoveringsudvalg – Grundet ”igenigangsætningen” af renoveringssagen har FSB opfordret os til at nedsætte et renoveringsudvalg som skal vurdere om der skal ske ændringer i ansøgning til kommunen omkring renoveringen af kollegiet. Christian meldte sig selv (da han bliver boende her længe endnu…). Hans rolle bliver at holde kontakt til FSB. Christian kontakter vores bygningsrådgiver Flemming fra FSB og får en opdatering på vores placering i sagen. Christian laver en kopi af sagsakterne til Niels.

 


6. Regnskab for jubilæumsfesten – Overskuddet er ifølge regnskabet på ca. 2000 kr. Regnskabet affødte en snak om cigarkasser og regnskab i udvalgene. Niels dannede sig et overblik over vores kasser og vil til næste møde gøre sig overvejelser omkring retningslinier for udvalgsregnskab. Jens køber kolonnehæfter til udvalgene for at sikre bedre regnskabsføring i fremtiden. Desuden følger vi op på situationen på næste beboerrådsmøde.

 

6.1 Godkendelse af regnskab for Kollegianerforeningen – Under stor latter (over tidligere regnskaber) blev regnskabet godkendt.

 

7. Status på igangværende arbejde:

7.1. Læsesal - Peter Brandt 14 3.th. har tidligere foreslået at man i samarbejde med den tilstødende boligblok bygger en lektie-samlings-pavillon. Sagen er ikke kommet meget videre end på ideplan men beboerrådet støtter stadig initiativet og ønsker at interesserede kan kontakte Peter hvis de ønsker at hjælpe med det forsatte arbejde.

 

7.2. Hjemmeside – Et tidligere nedsat udvalg har lagt en indholdsplan for en revision af hjemmesiden, men har pt. ikke tid til at lave den tekniske del. Arbejdet forsættes måske til sommer. Så længe hjemmesiden fungere med de funktioner den pt. har ønsker beboerrådet ikke at gøre mere ved hjemmesiden.

 

8. Rengøring i sommerferien - Jens tager punktet med på et budgetmødet.

 

9. Fremlejesag - Jacob ønskede en præcisering af reglerne for afvisning af fremlejning af værelser.  Præciseringen blev at Jacob kan afvise en fremlejesag hvis reglerne bliver brudt eller fremlejeren henvender sig efter indflytning. Eventuelle klager skal rettes til Beboerrådet. Desuden stilles der krav som studieaktivitet for de fremlejende.

 

10. Skrammel på gangene – Efter endnu en gennemgang af værelsesgangene viser det sig at der stadig er mange ting placeret på gangene. Beboerrådet pointerer at det er i strid med brandreglerne og derfor giver vi Arno lov til at hyrer folk til rydde gangen løbende!

 

11. Rengøring af motionsrum – Det kan ikke lade sig gøre at får rummet med i rengøringsordnigen, da personalet har nok at se til. Christian kontakter den rumansvarlige om en stilling der aflønnes med 200 kr. pr. måned.

 

12. Eventuelt – Permanente WC-skilte er på vej så gæster fra Tarmen ikke fare vild når de skal på tiolettet.

Næste møde bliver i slutningen af marts.

 

 

På Beboerrådets vegne

Rasmus 201