Referat af Beboerrådsmøde tirsdag d. 27. november 2001

 

Tilstede: Anne 704, Esther 313, Christian 306, Jacob 10 6th, Jesper 703, Lasse 523, Niels 214, Jon 707, Jens 620 og Rasmus 201

 

Den tilrettede dagsorden var:

1.       Valg af dirigent

2.       Godkendelse af dagsorden

3.       Godkendelse af sidste mødes referat (11.9.2001)

4.       Meddelelser

5.       Ansøgninger

6.       Rengøring af motionsrum

7.       Indflytterpjece

8.       Regler for brug af Tarmen

9.       Indstilling af suppleant til bestyrelsen

10.    WC-skilte

11.    Internet

12.    Eventuelt

 

1. Valg af dirigent - Christian blev enstemmigt valgt. Derefter fulgte en navnerunde så de nye medlemmer og suppleanter kunne lærer hinanden at kende. Anne som er ny suppleant for formanden Christian, pointerede at hun ikke er formandssuppleant (i givet fald skal hendes loft først males blåt!?#).

 

2. Godkendelse af dagsordenen - Jesper tilføjede et nyt punkt: “Internet” som punkt 11.

 

3. Godkendelse af sidste mødes referat - Godkendt

 

4. Meddelelser – Der har været bygningsgennemgang med FSB. Vi skal have renoveret elevatorerne, det kommer til at koste ca. 600.000 kr. i alt. Arbejdet vil blive udført omkring uge 20. Selve gennemgangen viste at kollegiet var meget rodet. FSB har brandtilsynet og fandt det særdeles utilfredsstillende. Beboerrådet opfordre alle til at holde gangene ryddet! Der skulle fjernes noget ukrudt på 7. Et sted lå der en lort! Ellers var der intet at bemærke.

     Der er en på budgettet afsat 30.000 kr. til maling af et fællesareal. Beboerrådet valgte at få poolrummet malet. Christian kontakter den rumansvarlige og Arno angående dette.

     "Ansøgning til renoveringssagen er bortkommen. Vi skal derfor søge igen, det

hele betyder at renoveringssagen nok ikke går i gang før om et par år. Denne

nye situation betyder at vi skal nedsætte et renoveringsudvalg, dette sker

på næste møde."

     Da Malene 202 og Matilde 211 stopper som Tarmudlejere skal der findes nogle nye. Interesserede kan henvende sig til Christian 306. Rasmus sætter stillingsopslag op.

     Det nye medlem Lasse flytter desværre medio januar - vi ønsker den nye suppleant Niels tillykke med posten som næsten ordinært medlem.

     Der er bestyrelsesmøde torsdag den 6. december 2001.

 

5. Ansøgninger - Lars 525 er den nye øldepotmand. Han ansøger om 15.000 kr. til indkøb af et øllager. Vi giver 10.000 kr. til denne super ordning. Desuden ser Lasse til at regnskabet for jubilæumsfesten snart foreligger så festudvalgets økonomiske situation er kendt.

 

6. Rengøring af motionsrum – Tidligere blev det vedtaget at lade det faste rengøringspersonale tage rummet. Det lader sig desværre ikke gøre, da de i forvejen er presset med hensyn til tid og areal. Jens snakker med Arno om en anden løsning.

 

7. Indflytterpjecen – Et udkast til en ny indflytterpjece blev gennemgået og rettet til. Den skal godkendes på et bestyrelsesmøde, så den forventes ikke klar før engang til sommer!

 

8. Regler for brug af Tarmen - Vi lavede nogle små justeringer, så der f.eks. ikke er længere er tidsbegrænsning på hvornår man må spille musik. Vi mener ikke det bliver et problem da limiteren, som skal begrænse lydniveauet, meget snart bliver sat op.

 

9. Indstilling af suppleant til bestyrelsen - Jacob blev valgt.

 

10. WC skilte - Rasmus snakker med Arno om opsætning af faste skilte til WCerne i kælderen

 

11. Internet - Jesper har indhentet tilbud på at få gravet et kabel over til Rigshospitalets Kollegium (RHK). Tilbudet lyder på 65.000 kr. Desuden skal der købes et fiberkabel fra RHK til Universitetet.

Jesper arbejder videre med sagen, bl.a. ved at få en skriftlig aftale med RHK, samt kontakt til vores teknikker fra FSB.

     Jacob og Rasmus (som grundet status som lærerstuderende ikke får glæde af en forbindelse via RHK, men som så får den nuværende ADSL for sig selv) glæder sig til at kunne downloade hele Internettet på en nat! Dirigenten påpeger at vi ikke er her for at more os. L

 

12. Eventuelt - Der skal snart holdes møde med CIU angående udlejning. Jacob skaber kontakt.

 

En halvsovende dirigent takkede for god ro og orden, dog med lidt for meget latter.

 

 

 

På Beboerrådets vegne

Rasmus 201