Referat af generalforsamlingen i Kollegianerforeningen

Tirsdag d. 9. oktober 2001

 

Tilstede: Lasse 523, Niels 214, Jens 620, Christian 306 og Rasmus 201

 

Afbud: Jacob 10.6th

 

Dagsordenen var:

1.      Valg af dirigent

2.         Godkendelse af dagsorden

3.         Godkendelse af sidste mødes referat

4.      Meddelelser

5.         Beboerrådets årsberetning ved formanden

6.      Valg af nye medlemmer til beboerrådet (Jakob 206 er flyttet, Jens 620 og Jon 707 er på valg)

7.      Valg af formand for beboerrådet

8.      Valg af suppleanter til beboerrådet (Lasse 523, Peder og Jesper 703 er på valg)

9.      Indstilling af bestyrelsesmedlem

10.    Indstilling af suppleant til bestyrelsen

11.       Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber for den selvejende institution Kollegiegården 2000/2001, samt kollegiekassen og Tarmen

12.    Stadfæstelse af de ad hoc regler, som er vedtaget på beboerråds- og kollegianerforeningsmøder i løbet af året

13.    Vedtagelse af Beboerrådets vedtægter

14.    Indkomne forslag

15.    Eventuelt

 

1. Valg af dirigent: Christian meldte sig selv.

 

2. Godkendelse af dagsorden: Til punkt 8 blev tilføjet at Maja 324 også er på valg, grundet flytning.

 

3. Godkendelse af sidste mødes referat: Godkendt.

 

4. Meddelelser: TDC møde d. 19. oktober 2001. Filmudvalget har købt en projektor. Motionsrummet er blevet malet og der kommer snart nyt udstyr!

 

5. Beboerrådets årsberetning ved formanden: Formanden (Christian 306) berettede rørende om årets gang i det gamle hus. Tydeligt mærket af det store ansvar som ligger på hans skuldre kunne han fortælle om en sæson hvor bedet ved vejen er blevet gennemrenoveret. (Lasse måtte forlade mødet kort grundet spontan savlen af øl!)

       En periode hvor udvalgene har arbejdet godt. Et nyt udvalg, filmudvalget, er nedsat efter initiativ af en gruppe iderige og aktive kollegianere. Endelig er festudvalget lige ved at have en fadølsaftale i hus og selvfølgelig har udvalget med stor succes stået for den netop overståede 40 års jubilæumsfest.

       Renoveringssagen er endnu ikke igangsat, grundet afventende tilbagemeldinger fra Københavns Kommune. Internt virker FSB mere harmonisk, dette har også været afsmittende på vores samarbejde med dem.

       Alt var med i beretningen stort som småt. Kollegiet har også fået en symaskine som bliver flittigt brugt.

 

6. Valg af nye medlemmer til beboerrådet: Jacob 206 er flyttet, Lasse 523 stillede op i stedet for og blev valgt. Jens 620 blev genvalgt, og Jon 707 blev ligeledes genvalgt.

 

7. Valg af formand for beboerrådet: Efter den rørende årsberetning var ingen i tvivl om at Christian 306 også skulle være næste års formand.

 

8. Valg af suppleanter til beboerrådet: Pia 307 har valgt at stoppe. Beboerrådet takker for hendes indsats. Niels 214 blev valgt som suppleant til Lasse 523. Anne 704 blev valgt som suppleant for Christian 306.  Rasmus 201 blev valgt som suppleant for Jacob 10 6th, og Esther 313 blev valgt som suppleant for Jens 620 og endelig blev Jesper 703 valgt som suppleant for Jon 707.

 

Sammensætningen af Beboerrådet er følgende:

 

Medlem:                        Suppleant:       

Christian 306 (02)                        Anne 704 (02)

Lasse 523 (03)                        Niels 214 (03)

Jens 620 (03)                        Esther 313 (03)

Jon 707 (03)                         Jesper 703 (03)

Jacob 10.6th (02)                        Rasmus 201 (02)

 

Tallene i parentes er de årstal hvor medlemmerne er på valg næste gang.

 

9. Indstilling af bestyrelsesmedlem: Christian 306 og Jens 620 er valgt.

 

10. Indstilling af suppleant til bestyrelsen: Findes på næste beboerrådsmøde.

 

11. Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber for den selvejende institution Kollegiegården 2000/2001, samt kollegiekassen og Tarmen: Kollegiets regnskab er ikke kommet endnu! Tarmregnskabet viste en kassebeholdning på kr. 14.066,00.

 

12. Stadfæstelse af de ad hoc regler, som er vedtaget på beboerråds- og kollegianerforeningsmøder i løbet af året: Der er ikke tilføjet nye regler siden sidste generalformsamling.

 

13. Vedtagelse af Beboerrådets vedtægter: Vedtægterne blev vedtaget, Jens sørger for at medlemmerne af det nye Beboerråd underskriver disse.

 

14. Indkomne forslag: Lasse foreslår indkøb af brandtæpper til køknerne. Lasse snakker med Arno.

 

15. Eventuelt: Formanden takker for god ro og orden.

 

 

På vegne af Beboerrådet

Rasmus 201