Referat af generalforsamlingen

i Kollegianerforeningen

Tirsdag d. 6.2.01

 

Tilstede var: Jens (620), Jacob (206), Jon (707), Jesper (703), Lasse (523) og Christian (306)

 

Dagsordnen var:

 

1.        Valg af dirigent

2.        Godkendelse af dagsorden

3.        Godkendelse af sidste mødes referat

4.        Meddelelser

5.        Beboerrådets årsberetning ved formanden

6.        Valg af nye medlemmer til beboerrådet (Christian 306, og Jacob 10.6.th er på valg)

7.        Valg af formand for beboerrådet

8.        Valg af suppleanter til beboerrådet (Pia 307, og Maya 324 er på valg og Jens mangler en suppleant)

9.        Indstilling af bestyrelsesmedlem

10.     Indstilling af suppleant til bestyrelsen

11.     Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber for den selvejende institution Kollegiegården 1998-99, samt kollegiekassen og Tarmen

12.     Stadfæstelse af de ad hoc regler, som er vedtaget på beboerråds- og kollegianerforeningsmøder i løbet af året

13.     Vedtagelse af Beboerrådets vedtægter

14.     Vedtagelse af regler for vores netværk

15.     Indkomne forslag

16.     Evt

 

 

Ad 1 Valg af dirigent Jens valgt

 

Ad 2. Godkendelse af dagsorden godkendt

 

Ad. 3 Godkendelse af sidste mødes referat godkendt

 

Ad. 4 Meddelelser Ved Jon: En beboers FTP-server belastede vores linie ud af huset til gene for brugbarheden af vores net, og Jon så sig nødsaget til at koble beboeren af netværket. Jon foreslår at vedkommende får en advarsel. Derudover fortalte Jon at nu har vi også fået en router til vores nye forbindelse, nu mangler vi kun at den bliver opsat. Jon sagde yderligere at nytårsaften var der as usual fulde mennesker på Kollegiets tag, men denne gang var der nogen der tillige havde banket et rør i taget, Jon forslog at vi til næste år forbyder adgang til taget.

Ved Christian: Der har været bestyrelsesmøde og regnskabet for Kollegiegården for året 1999/2000 blev godkendt.

Ved Jens: Det forlyder at trappestigerne er ankommet (Christian kontakter Arno, og finder på en måde at omdele dem til køkkenerne på).

 

Ad. 5 Beboerrådets årsberetning ved formanden. Christian: Siden sidste generalforsamling har der været to formænd for Beboerrådet, så Niels fik aldrig holdt sin tale, men det er jo ikke forsent for ham at blive ny formand efter mig så han også kan få det prøvet. Ellers har årets gang været et typisk år for kollegiet, der er ikke sket de store forandringer, hvilket ikke kun er beboerrådets skyld, FSB har nedlagt den afdeling vi hørte til og bagefter haft store strukturelle vanskeligheder, hvilket har betydet at en del af personalet har valgt at forlade FSB. Men det blev også det år hvor vi fik en Internet forbindelse, måske lidt langsom, men trods alt et skridt i den rigtige retning. Vi har stadig problemer med TeleDanmark, her tænker jeg på de utallige udskydelser af vores opgradering af forbindelsen og vores telefonsystem, som stadig ikke er lavet færdig endnu. Vi fik Kabel-tv indlagt og ny asfalt på vejen ved cykelstativerne blev det også til..

 

Ad. 6 Valg af nye medlemmer til beboerrådet: Christian 306, og Jacob 10.6.th valgt

 

Ad. 7 Valg af formand for beboerrådet Christian 306 valgt

 

Ad. 8 Valg af suppleanter til beboerrådet: Maya 324 (for Christian), Jesper 703 (for Jon) og Lasse 523 (for Jens) valgt

 

Ad. 9 Indstilling af bestyrelsesmedlem Christan 306, og Jens 620 valgt

 

Ad. 10 Indstilling af suppleant til bestyrelsen  Jon 707 og Jacob 10.6.th valgt

 

Ad. 11 Fremlæggelse og godkendelse af regnskaber for den selvejende institution Kollegiegården 1998-99, samt kollegiekassen og Tarmen. Christian gennemgik kort regnskabet, som for øvrigt er blevet runddelt i opsummeret form, regnskabet ligger til gennemsyn hos Arno. Jens gennemgik regnskabet for kollegianerforeningen. Indtægter på god 30000 kr, og udgifter på lidt over 33000 kroner. Godkendt. Tarmens regnskab var endnu ikke klar, og det blev besluttet at formanden vil gennemgå det når det foreligger og vende tilbage til næste møde.

 

Ad. 12 Stadfæstelse af de ad hoc regler, som er vedtaget på beboerråds- og kollegianerforeningsmøder i løbet af året.: Intet

 

Ad. 13 Vedtagelse af Beboerrådets vedtægter.: Vedtaget, vedtægter er de vedtægter som ses i regelsamlingen under beboerrådet + 7) Beboerrådet disponerer fuldt over kollegianerforeningens kasse og bankkonti. Beboerrådet kan give fuldmagt til at enkelte beboere kan disponere over en eller flere af kollegianforeningens konti. Mindst tre af de fem beboerrådsmedlemmer skal godkende og underskrive fuldmagten. 8) Ved valg af nye medlemmer skal et nyt regelsæt underskrives af såvel nyvalgte som tidligere valgte medlemmer.

 

Ad. 14 Vedtagelse af regler for vores netværk Regelsættet blev vedtaget med flg. Tilføjelse: §11.2 Netudvalgets afgørelser kan indbringes for Beboerrådet.

 

Ad. 15 Indkomne forslag: Der var kommet et forslag at Kollegiet skulle anskaffe sig en symaskine, hun havde spurgt Arno om der fandtes en sådan, det har der været tidligere, men den er blevet væk, slidt op el. lign. Hun forslog en Bernina maskine hvor hun var i tvivl om prisen, men mente at den lå på ca. 6000 kr.

Jacob 206 syntes det var en dårlig ide og mente at der på hver gang måtte være en der havde en maskine som de andre kunne låne, eller man kunne låne af bekendte, og at ideen lugtede af at vedkommende stod og manglede en symaskine.

Christian 306 syntes det var en god ide og et godt redskab som måske specielt lejlighederne ville kunne få stor fornøjelse af, derudover er det en forholdsvis lille udgift som det vil tage mange år at slide ned.

De øvrige tilstedeværende var ikke markant for eller imod, Jon syntes at det var en dyr maskine og ville spørge sin mor som lige har købt en 30000 kr, umiddelbart mente han at 3000 kroner ville være et mere acceptabelt prisniveau.

Forslaget blev forkastet i første omgang, indtil det er undersøgt hvor stort behovet er for en maskine.

 

Ad. 16 Evt. Jacob 206 mente at lydniveau, og specielt bassen, er blevet højere efter at Tarmen har fået nyt anlæg. Jens sagde at det var det samme anlæg som det gamle vi havde. Jens og Jakob tager kontakt til Marlene og/eller Mathilde om niveau kan ændres.

 

Efter generalforsamlingen var der et kort Beboerrådsmøde med hastesager:

 

1)       Ansøgning fra Festudvalg til TDC-arragement. Der blev ansøgt om lov til at spille livemusik, og 2500 til dækning af en evt. DJ og 2500 som lån til at dække likviditets problemer. Begge ansøgninger vedtaget.

2)       Der er kommet en ansøgning til sekretærjobbet fra Rasmus 201. Han er ansat - tillykke.

 

 

                  

På vegne af beboerrådet

Christian 306