Referat af ekstraordinær genralforsamling I kollegianerforeningen Tirsdag d. 4.4. kl

 

Tilstede: Jon 707, Jacob  10.6th, Lars 112, Bjarke 123, Niels 214, Jens 620

 

Dagsordnen var:

 

1.      Valg af dirigent:

2.      Godkendelse af dagsorden

3.      Godkendelse af sidste kollegianerforeningsmøde

4.      Meddelser

5.      Ansøgninger

6.      Budgettet for 2000/2001

7.      Tarmregler (forslag om ændring af priserne for udlejning ved lukkede fester)

8.      Valg af et nyt suppleant til beboerrådet.

9.      Status på netværksprinteren / kopimaskinen (punktet har været på I over et år nu)

10.  Lokal nummer 112

11.  Evt.

 

 

Ad 1. Valg af dirigent: Niels blev valgt.

Ad. 2 Godkendelse af dagsorden: Dagsordnen godkendt.

Ad. 3 Godkendelse af sidste kollegianerforeningsmøde: Som var den 13.2.00, referatet godkendt.

 

Ad. 4 Meddelser:  Vi har nu fået en ismaskine, dog mangler den vand, men det skulle snart blive I orden, Jens tager kontakt til Arno, og Tarmen/festudvalget har indkøbt disco lys.

 

Ad. 5 Ansøgninger: Der var en ansøgning fra netværksudvalget, som havde ansøgt om enkelt beløb til en række små poster, bl.a. ti netværks kabler,  netværkskort, gammel pc´er osv. Der var enighed om at undgå at netværksudvalget ansøger om småbeløb, så de blev besluttet at bevilge udvalget 5.000 kr som de kan disponerer over.

 

 

Ad. 6 Budgettet for 2000/2001: Budgetet blev gennemgået hurtig ved Niels udfra det sammentrukne budget, som er runddelt til alle kollegianere:

19.: afskrivninger er steget fordi vi skal betale af på vores netværk/telefon installationen for lejlighederne.

 

Telefonsystemet skal give 0, så priserne vil blive justeret efter et halvt år, dette er budgetet sat efter. Før I tiden var der budgeteret med et underskud.

 

Vi [beboerrådet] har prøvet at spare der hvor vi kan, men huslejestigning bliver dog 48 og 108 for hhv. Værelser og lejligheder.

 

Bjarke spurgte til posten fornyelser. Niels: Vi har besluttet ikke at indkøbe nye borde og stole, men kun supplere det op som der er behov for, det giver en besparelse på 200.000 kr, som vil blive overført til oprettelse af en internet forbindelse til forskernettet.. Derudover henlægger vi 2x800.000 kr hvert år til fornyelser. Dette er ikke penge der bliver brugt inden for samme år, men summeres op til 2x7 millioner kr for kontoerne fornyelse og vedligeholdelse. (vi lægger altså penge til side nu). Det betyder at vi (forhåbentlig) ikke vil stige når en renoveringssag kommer I gang.

 

Hvis budgetet bliver vedtaget sker huslejestigningen fra den 1.8.2000.

 

Ad. 7 Tarmregler (forslag om ændring af priserne for udlejning ved lukkede fester): Hver repræsenterede fik ordet, og konklusionen var, at priserne som de er nu ikke skal ændres.

 

Jon 707 forslog at rengøring af elevatorerne indgik I rengøringen af Tarmen. Dette blev forkastet.

 

Ad. 8 Valg af et nyt suppleant til beboerrådet: Pia 307 stillede op. Valgt med akklamation og er suppleant for Christian 306.

 

Ad. 9 Status på netværksprinteren / kopimaskinen (punktet har været på I over et år nu) Printeren mangler en netværksledning, og der skal også arbejdes en smule med softwaren.

Vi har fået ny kopimaskine, den er endnu ikke helt klar til brug, der mangler kopikort m.v.

 

Ad. 10 Lokal nummer 112 Det blev diskuteret om lokalnummer 112 skulle reserveres til den alarmcentralen, dette var der ikke stemning for. Istedet skal der skal sættes en vejledning op ved alle køkkentelefon der beskriver hvordan man ringer 112 (man trykker * og så 0 1 1 2 ).

Jens vil kontakte teledanmark så vi evt. Kan få 0112 til at virke istedet. (problemet er at man ikke kan ringe eksternt hvis der ikke er penge på kontoen, og dette gælder også for 112).

 

Ad. 11 Evt. De 57 øre overtaksering var oppe at vende igen. Der har været et møde mellem Arno/2xoverinspektører og teledanmark. Teledanmark mente at det var der ikke noget at gøre ved. Men det skulle der gøres noget ved fik de besked på.

 

Bjarke forslog at vi undersøgte prisen for at få slået ”vis nummer”-funktionen til, og om vores system kan klare det.

 

På vegne af beboerrådet

Christian 306

(chris306@kollegiegaarden.dk)